Oluline info

 • Bussivedajate teenuslepingu tingimused

  01.07.2020

  Tallinna Bussijaama kasutamise eeskiri

  1. Tallinna Bussijaam (edaspidi nimetatud Bussijaam), aadress Lastekodu 46, Tallinn 10144, teenindab liinilubade ja avaliku teenindamise lepingu alusel tegutsevaid kaug- ja rahvusvahelisi bussiliine.

  2. Bussijaama tõkkepuud avatakse kiipidega.

  3. Bussivedaja (edaspidi nimetatud Tellija) on kohustatud sisenema Bussijaama territooriumile ja väljuma sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile eksimismääraga kuni 3 minutit. Samuti kohustub Tellija pidama kinni Bussijaama operaatori (edaspidi nimetatud Täitja) poolt määratud peatustest. Peatuse täiendav kasutamine Tellija bussi väljumisega hilinemisel kuulub eraldi tasustamisele Lepingu Lisas nr 3 sätestatud määras.

  4. Bussidel on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Bussijaamaga kokkulepitud peatuses mitte varem kui 15 minutit enne liiniloa andja kinnitatud sõiduplaanijärgset väljumisaega, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Käesoleva kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.

  5. Sõitjaid võib Bussijaama saabudes bussist välja lasta saabumiskoridori lõpus tähistatud esimese bussi peatuskohas või esimeses sellele järgnevas vabas kohas.

  6. Buss peab lahkuma saabumiskoridorist koheselt peale reisijate väljumist ja pagasi väljastamist. Käesoleva kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.

  7. Sõidukite juhid on kohustatud Bussijaama territooriumil liigeldes järgima liikluskorraldust, liikluseeskirja nõudeid, tuleohutus- ja ohutustehnika nõudeid ning käesolevat eeskirja.

  8. Bussijaama territooriumil on lubatud liigelda kiirusel kuni 5 km/h.

  9. Sõidukite juhid on kohustatud täitma Bussijaama töötajate põhjendatud korraldusi ja instruktsioone.

  10. Kui buss ei saa sõiduplaani kohaselt liinile sõita või kui buss ei saa pooleliolevat marsruuti jätkata, tuleb sellest koheselt teavitada Bussijaama kontaktisikut.

  11. Täitja määrab Tellijale kasutamiseks väljumispeatused. Väljumispeatuse määramine ja hilisem muutmine on täielikult Täitja ainupädevuses. Tellija poolt tasumisele kuuluv tasu väljumispeatuse eraldamise eest on määratletud käesoleva Lepingu Lisas nr 3.

  12. Tellija kohustub tagama Lepingu täitmisel oma reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, sh pagasi pealepanekul ja/või mahalaadimisel.

  13. Lisareisideks loetakse reise, mis Tellija lisab täiendavalt sõiduplaanijärgsele reisile. Lisareis peab väljuma sõiduplaanijärgse reisi väljumisajal Täitja poolt selleks määratud eraldi väljumispeatusest. Lisareiside teostamise peab Tellija kooskõlastama Täitjaga vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne lisareisi väljumist.

  14. Täitja jätab endale õiguse vaba väljumispeatuse puudumisel mitte nõustuda lisareisi(-de) väljumis(te)ega. Lisareisidele kohalduvad kõik sõiduplaani järgsetele reisidele käesolevas Lepingus ja selle lisades ettenähtud sätted, st kuuluvad Lisareisid tasustamisele analoogselt sõiduplaanijärgsete reisidega.

  15. Bussijaama territooriumil on keelatud järgmised tegevused:

  15.1 peatuda territooriumil, kui ei teenindata sõitjaid või ei teostata pagasi ja pakkide laadimist;

  15.2 peatuda peatuses, mis ei ole Bussijaamaga kooskõlastatud;

  15.3 peatada ja/või parkida sõidukit selleks vastavat luba omamata;

  15.4 peatada ja/või parkida sõidukit nii, et see segab või takistab teiste sõidukite liikumist;

  15.5 peatada ja/või parkida tõkkepuu all;

  15.6 reostada territooriumi;

  15.7 seista peatuses töötava mootoriga, välja arvatud juhul, kui on tegu külmast või palavast ilmast tingitud eriolukordadega;

  15.8 paigaldada omavoliliselt Bussijaama territooriumile reklaami;

  15.9 viia Täitjaga kooskõlastamata läbi reklaamüritusi;

  15.10 suitsetada väljumisplatvormidel ja muudel avalikel aladel (välja arvatud selleks ette nähtud tähistatud suitsetamise kohad).

  16. Mistahes käesolevas lisas sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 toodud määras.

   

  Tartu Bussijaama kasutamise eeskiri

  1. Tartu Bussijaam (edaspidi nimetatud Bussijaam), aadress Turu 2, 51014 Tartu, teenindab liinilubade ja avaliku teenindamise lepingu alusel tegutsevaid kaug- ja rahvusvahelisi bussiliine.

  2. Bussivedaja (edaspidi nimetatud Tellija) on kohustatud tagama, et Bussijaamast väljuvaid liine teenindavad bussid sisenevad Bussijaama territooriumile ja väljuvad sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile eksimismääraga 3 minutit. Samuti kohustub Tellija pidama kinni Bussijaama operaatori (edaspidi nimetatud Täitja) poolt määratud peatustest. Peatuse täiendav kasutamine Tellija bussi väljumisega hilinemisel kuulub eraldi tasustamisele Lepingu Lisas nr 3 sätestatud määras.

  3. Bussijaamast väljuvatel bussidel on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses mitte varem kui 15 minutit enne liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel kinnitatud sõiduplaani järgset väljumisaega. Bussi peab olema väljunud Bussijaama territooriumilt hiljemalt 3 minutit peale sõiduplaani järgset väljumisaega. Käesoleva kohustuse rikkumisel kuulub peatuse täiendav kasutamine tasustamisele Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.

  4. Liinidel, mille lõpp-peatus on Bussijaam, on saabudes lubatud sõitjaid bussist välja lasta
  saabumiskoridori lõpus tähistatud esimese bussi peatuskohas või esimeses sellele järgnevas vabas kohas. Saabuv buss peab lahkuma saabumiskoridorist koheselt peale reisijate väljumist ja pagasi väljastamist. Käesoleva kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.

  5. Juhul, kui Tellijast sõltumatustel asjaoludel (liiklustakistused, tehnilised rikked) hilineb Bussijaama läbiv buss (st buss, mis teenindab liini, mille algpeatus ei ole Bussijaam) sellisel määral, et ei ole võimalik kinni pidada punktides 2 ja 3 sätestatud lubatud eksimise määrast, siis kohustub Tellija teavitama sellest Lisas 2 nimetatud Täitja operatiivteadete kontakti hiljemalt 10 minutit enne bussi sõiduplaani järgset saabumise aega ning vajadusel määrab Täitja bussile ühekordselt uue peatuse.

  6. Punktis 5 nimetatud teavitamise kohustuse täitmata jätmise korral kuulub peatuse määramine ja sõiduplaani väline peatuse kasutamine eraldi tasustamisele Lisas nr 3 sätestatud määras.

  7. Sõidukite juhid on kohustatud Bussijaama territooriumil liigeldes järgima liikluskorraldust, liikluseeskirja nõudeid, tuleohutus- ja ohutustehnika nõudeid ning käesolevat eeskirja.

  8. Bussijaama territooriumil on lubatud liigelda kiirusel kuni 5 km/h.

  9. Sõidukite juhid on kohustatud täitma Bussijaama töötajate põhjendatud korraldusi ja
  instruktsioone.

  10. Kui buss ei saa sõiduplaani kohaselt liinile sõita või kui buss ei saa pooleliolevat marsruuti jätkata, tuleb sellest koheselt teavitada Bussijaama kontaktisikut.

  11. Täitja määrab Tellijale kasutamiseks väljumis- ja saabumispeatused. Peatuse määramine ja hilisem muutmine on täielikult Täitja ainupädevuses.

  12. Tellija kohustub tagama Lepingu täitmisel oma reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, sh pagasi peale- ja/või mahalaadimisel.

  13. Lisareisideks loetakse reise, mis Tellija lisab täiendavalt sõiduplaanijärgsele reisile. Lisareis peab väljuma sõiduplaanijärgse reisi väljumisajal Täitja poolt selleks määratud eraldi väljumispeatusest. Lisareiside teostamise peab Tellija kooskõlastama Täitjaga vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne lisareisi väljumist.

  14. Täitja jätab endale õiguse vaba väljumispeatuse puudumisel mitte nõustuda lisareisi(de) väljumis(te)ega. Lisareisidele kohalduvad kõik sõiduplaani järgsetele reisidele käesolevas Lepingus ja selle lisades ettenähtud sätted, st kuuluvad Lisareisid tasustamisele analoogselt sõiduplaanijärgsete reisidega.

  15. Bussijaama territooriumil on keelatud järgmised tegevused:

  15.1 peatuda territooriumil, kui ei teenindata sõitjaid või ei teostata pagasi ja pakkide laadimist;

  15.2 peatuda peatuses, mis ei ole Bussijaamaga kooskõlastatud;

  15.3 peatada ja/või parkida sõidukit selleks vastavat luba omamata;

  15.4 peatada ja/või parkida sõidukit nii, et see segab või takistab teiste sõidukite liikumist;

  15.5 reostada territooriumi;

  15.6 seista peatuses töötava mootoriga, välja arvatud juhul, kui on tegu külmast või palavast ilmast tingitud eriolukordadega;

  15.7 paigaldada omavoliliselt Bussijaama territooriumile reklaami;

  15.8 suitsetada väljumisplatvormidel ja muudel avalikel aladel (välja arvatud selleks ette nähtud tähistatud suitsetamise kohad).

  16. Mistahes käesolevas lisas sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 toodud määras.

   

  Rakvere Bussijaama kasutamise eeskiri

  1. Rakvere Bussijaam (edaspidi nimetatud Bussijaam), aadress Laada 18a, 44310 Rakvere, teenindab liinilubade ja avaliku teenindamise lepingu alusel tegutsevaid kaug- ja rahvusvahelisi bussiliine.

  2. Bussivedaja (edaspidi Tellija) on kohustatud sisenema Bussijaama territooriumile ja väljuma sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile ning pidama kinni Bussijaama operaatori (Täitja) poolt määratud peatustest.

  3. Liinidel, mille marsruudi algpeatus on Bussijaam on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses mitte varem kui 15 minutit enne liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel kinnitatud sõiduplaani järgset väljumisaega. Bussi peab olema väljunud Bussijaama territooriumilt hiljemalt 3 minutit peale sõiduplaani järgset väljumisaega. Käesoleva kohustuse rikkumisel kuulub peatuse täiendav kasutamine tasustamisele Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.

  4. Liinidel, mille marsruudi lõpp-peatus on Bussijaam, on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses kinnitatud sõiduplaani järgsel saabumisajal eksimise määraga kuni 5 minutit. Saabuv buss peab lahkuma Bussijaama territooriumilt koheselt peale reisijate väljumist ja saadetiste ning pagasi väljastamist.

  5. Liinidel, mille marsruudi vahepeatus on Bussijaam (st ei ole alg- ega lõpp-peatus), on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses ja väljuda Bussijaama territooriumilt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile eksimise määraga kuni 5 minutit.

  6. Juhul, kui Tellijast sõltumatustel asjaoludel (liiklustakistused, tehnilised rikked) hilineb buss sellisel määral, et ei ole võimalik kinni pidada punktides 4 ja 5 sätestatud lubatud eksimise määrast, siis kohustub Tellija teavitama sellest Lisas 2 nimetatud Täitja operatiivteadete kontakti hiljemalt 5 minutit enne bussi sõiduplaani järgset saabumise aega ning vajadusel määrab Täitja bussile ühekordselt uue peatuse.

  7. Punktis 6 nimetatud teavitamise kohustuse täitmata jätmise korral kuulub peatuse määramine ja sõiduplaani väline peatuse kasutamine eraldi tasustamisele Lisas nr 3 sätestatud määras.

  8. Sõidukite juhid on kohustatud Bussijaama territooriumil liigeldes järgima liikluskorraldust, liikluseeskirja nõudeid, tuleohutus- ja ohutustehnika nõudeid ning käesolevat eeskirja.

  9. Bussijaama territooriumil on lubatud liigelda kiirusel kuni 5 km/h.

  10. Sõidukite juhid on kohustatud täitma Bussijaama töötajate põhjendatud korraldusi ja instruktsioone.

  11. Kui buss ei saa sõiduplaani kohaselt liinile sõita või kui buss ei saa pooleliolevat marsruuti jätkata, tuleb sellest koheselt teavitada Bussijaama kontaktisikut.

  12. Täitja määrab Tellijale kasutamiseks väljumis- ja saabumispeatused. Peatuse määramine ja hilisem muutmine on täielikult Täitja ainupädevuses.

  13. Tellija kohustub tagama Lepingu täitmisel oma reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, sh pagasi peale- ja/või mahalaadimisel.

  14. Lisareisideks loetakse reise, mis Tellija lisab täiendavalt sõiduplaanijärgsele reisile. Lisareis peab väljuma sõiduplaanijärgse reisi väljumisajal Täitja poolt selleks määratud eraldi väljumispeatusest. Lisareiside teostamise peab Tellija kooskõlastama Täitjaga vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne lisareisi väljumist.

  15. Täitja jätab endale õiguse vaba väljumispeatuse puudumisel mitte nõustuda lisareisi(-de) väljumis(te)ega. Lisareisidele kohalduvad kõik sõiduplaani järgsetele reisidele käesolevas Lepingus ja selle lisades ettenähtud sätted, st kuuluvad Lisareisid tasustamisele analoogselt sõiduplaanijärgsete reisidega.

  16. Bussijaama territooriumil on keelatud järgmised tegevused:

  16.1 peatuda territooriumil, kui ei teenindata sõitjaid või ei teostata pagasi ja pakkide laadimist;

  16.2 peatuda peatuses, mis ei ole Bussijaamaga kooskõlastatud;

  16.3 peatada ja/või parkida sõidukit selleks vastavat luba omamata;

  16.4 peatada ja/või parkida sõidukit nii, et see segab või takistab teiste sõidukite liikumist;

  16.5 reostada territooriumi;

  16.6 seista peatuses töötava mootoriga, välja arvatud juhul, kui on tegu külmast või palavast ilmast tingitud eriolukordadega;

  16.7 paigaldada omavoliliselt Bussijaama territooriumile reklaami;

  16.8 suitsetada väljumisplatvormidel ja muudel avalikel aladel (välja arvatud selleks ette nähtud tähistatud suitsetamise kohad).

  17. Mistahes käesolevas lisas sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 toodud määras.

   

  Jõhvi Bussijaama kasutamise eeskiri

  1. Jõhvi bussijaam (edaspidi nimetatud Bussijaam), aadress Narva mnt 8, Jõhvi vald, Ida-Virumaa, teenindab liinilubade ja avaliku teenindamise lepingu alusel tegutsevaid maakonna-, kaug- ja rahvusvahelisi bussiliine.

  2. Tellija on kohustatud tagama, et Bussijaamast väljuvaid liine teenindavad bussid sisenevad Bussijaama territooriumile ja väljuvad sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile eksimismääraga 3 minutit. Samuti kohustub Tellija pidama kinni Täitja poolt määratud peatustest. Peatuse täiendav kasutamine Tellija bussi väljumisega hilinemisel kuulub eraldi tasustamisele Lepingu Lisas nr 3 sätestatud määras.

  3. Bussijaamast väljuvatel bussidel on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses mitte varem kui 15 minutit enne liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel kinnitatud sõiduplaani järgset väljumisaega. Bussi peab olema väljunud Bussijaama territooriumilt hiljemalt 3 minutit peale sõiduplaani järgset väljumisaega. Käesoleva kohustuse rikkumisel kuulub peatuse täiendav kasutamine tasustamisele Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.

  4. Liinidel, mille lõpp-peatus on Bussijaam, on saabudes lubatud sõitjaid bussist välja lasta saabumiskoridori lõpus tähistatud esimese bussi peatuskohas või esimeses sellele järgnevas vabas kohas. Saabuv buss peab lahkuma saabumiskoridorist koheselt peale reisijate väljumist ja pagasi väljastamist. Käesoleva kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.

  5. Juhul, kui Tellijast sõltumatustel asjaoludel (liiklustakistused, tehnilised rikked) hilineb Bussijaama läbiv buss (st buss, mis teenindab liini, mille algpeatus ei ole Bussijaam) sellisel määral, et ei ole võimalik kinni pidada punktides 2 ja 3 sätestatud lubatud eksimise määrast, siis kohustub Tellija teavitama sellest Lisas 2 nimetatud Täitja operatiivteadete kontakti hiljemalt 10 minutit enne bussi sõiduplaani järgset saabumise aega ning vajadusel määrab Täitja bussile ühekordselt uue peatuse.

  6. Punktis 5 nimetatud teavitamise kohustuse täitmata jätmise korral kuulub peatuse määramine ja sõiduplaani väline peatuse kasutamine eraldi tasustamisele Lisas nr 3 sätestatud määras.

  7. Vedaja on kohustatud sisenema Bussijaama territooriumile ja väljuma sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile ning pidama kinni T grupp OÜ esitatud Bussijaama alal ja Bussijaama liiklusskeemis tähistatud peatustest.

  8. Bussid saabuvad Bussijaama Narva maanteelt (tänav Jõhvis) Bussijaama esisele parkimisalale mahasõidu suunas, liiguvad läbi busside ooteala Bussijaama.

  9. Sõitjaid võib Bussijaama saabudes bussist välja lasta Bussijaama kaetud alas.

  10. Buss peab lahkuma saabumiskoridorist koheselt peale reisijate väljumist ja pagasi väljastamist ning reisijate ja pagasi pealelaadimist.

  11. Täitja määrab Tellijale kasutamiseks väljumis- ja saabumispeatused. Peatuse määramine ja hilisem muutmine on täielikult Täitja ainupädevuses.

  12. Tellija kohustub tagama Lepingu täitmisel oma reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, sh pagasi peale- ja/või mahalaadimisel.

  13. Sõidukite juhid on kohustatud Bussijaama alal liigeldes järgima Bussijaama liikluskorraldust, liikluseeskirja nõudeid, tuleohutus- ja ohutustehnika nõudeid.

  14. Bussijaama alal on lubatud liigelda kiirusel kuni 5 km/h.

  15. Sõidukite juhid on kohustatud täitma T grupp OÜ töötajate ja Jewe Keskuse OÜ volitatud esindajate korraldusi ja instruktsioone.

  16. Bussid väljuvad Bussijaamast ida suunal, seejärel suunduvad Narva maanteele (tänav Jõhvis), kust suundutakse vastavalt Tallinna või Narva suunal.

  17. Vedaja võtab sõitjaid peale ainult Bussijaamas.

  18. Lisareisideks loetakse reise, mis Tellija lisab täiendavalt sõiduplaanijärgsele reisile. Lisareis peab väljuma sõiduplaanijärgse reisi väljumisajal Täitja poolt selleks määratud eraldi väljumispeatusest. Lisareiside teostamise peab Tellija kooskõlastama Täitjaga vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne lisareisi väljumist.

  19. Täitja jätab endale õiguse vaba väljumispeatuse puudumisel mitte nõustuda lisareisi(de) väljumis(te)ega. Lisareisidele kohalduvad kõik sõiduplaani järgsetele reisidele käesolevas Lepingus ja selle lisades ettenähtud sätted, st kuuluvad Lisareisid tasustamisele analoogselt  sõiduplaanijärgsete reisidega.

  20. Vedaja kohustub tagama Lepingu täitmisel enda reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, s.h. pagasi pealepanekul ja/või mahalaadimisel.

  21. Bussijaama alal on keelatud järgmised tegevused:

  21.1 peatuda Bussijaama, kui ei teenindata sõitjaid või ei teostata pagasi ja pakkide laadimist;

  21.2 peatuda peatuses, mis ei ole T grupp OÜ-ga kooskõlastatud;

  21.3 peatada ja/või parkida sõidukit selleks vastavat luba omamata;

  21.4 peatada ja/või parkida sõidukit nii, et see segab või takistab teiste sõidukite liikumist;

  21.5 reostada Bussijaama ala;

  21.6 seista peatuses töötava mootoriga;

  21.7 paigaldada omavoliliselt Bussijaaam alale (sh ooteruumi) reklaami;

  21.8 suitsetada väljumisplatvormidel ja muudel avalikel aladel (välja arvatud selleks ette nähtud tähistatud suitsetamise kohad).

  22. Mistahes käesolevas lisas sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 toodud määras.

 • Bussijaamade kodukord

  01.09.2022

  T grupp OÜ bussijaamade kodukord

  Käesolev eeskiri palub järgida allpool toodud kodukorra reegleid, et tagada kõigi ohutus ja meeldiv viibimine meie bussijaamades.

  BUSSIJAAMAS VIIBIDES PALUME

  ✚ Käituda viisakalt, sõbralikult ja abivalmilt.
  ✚ Hoida meie territooriumil korda ja puhtust.
  ✚ Siseneda hoonesse puhaste riiete ja kaetud kehaga.
  ✚ Suitsetada ainult selleks ettenähtud alal.
  ✚ Jalg- ja tõukerattaid siseruumidesse tuua ainult kokkupakituna.
  ✚ Koeri, kasse jt loomi transportida neile ettenähtud puurides ja/või rihmastatult.

  BUSSIJAAMAS EI OLE LUBATUD

  ✖ Teiste külastajate ebasobiv häirimine.
  ✖ Alkoholi tarbimine väljaspool kauplevaid kohvikuid.
  ✖ Alkoholi liigtarbimine või narkootiliste ainete tarbimine meie territooriumil.
  ✖ Magada või lamada joobes olekus meie territooriumil.
  ✖ Avaliku korra rikkumine, sisustuse ja dekoratsioonide lõhkumine ja/või määrimine.
  ✖ Kerjamine ja ennustamine meie territooriumil.
  ✖ Suitsetamine, va selleks ettenähtud alal.
  ✖ Jalg- ja tõukeratastega sõita siseruumides ja/või siseruumidesse tuua mitte kokkupakituna.
  ✖ Loomade istmetele lubamine/asetamine ilma ettenähtud puurita.

  NB! Turvatöötajal on õigus korrarikkuja isik tuvastada ja meie territooriumilt eemale suunata. Töötajatel on õigus keelata isiku viibimine meie territooriumil ja/või iskut mitte teenindada, kelle suhtes on tekkinud põhjendatud kartus, et nad viivad täide korrarikkumise või ohustavad teiste külastajate turvalisust. Korduva või raske korrarikkumise korral antakse isik üle politseile.

  T GRUPP OÜ KIRJALIK LUBA ON VAJALIK

  ▶ Bussijaamas pildistamiseks ja filmimiseks.
  ▶ Bussijaamas viibivate külastajate intervjueerimiseks.
  ▶ Bussijaamas mistahes (reklaam)materjalide levitamiseks.
  ▶ Bussijaamas kliendiürituse, näituse, esinemise, meeleavalduse või ükskõik millise teise avaliku ürituse korraldamiseks.
  ▶ Bussijaamas kaupade või teenuste müügi korraldamiseks.

  Kirjaliku loa taotlemiseks saata e-kiri turundus@bussijaam.ee.

  Palume korra rikkumisest teavitada meie turvateenistust või töötajaid!

 • Piletimüügieeskiri ja privaatsuspoliitika

  01.03.2024

  T grupp OÜ piletimüügieeskiri ja privaatsuspoliitika

  Käesolev eeskiri kehtib bussipiletite müügil T grupp OÜ piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades, piletimüügiautomaatides, www.tpilet.ee veebikeskkonnas ja Tpileti mobiilirakenduses.

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1 Dokumendiks, mis annab õiguse sõita ühissõidukis, on vormikohane pilet, mis on ostetud kassast, piletimüügiautomaadist, veebikeskkonnast www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakendusest.

  1.2 Piletil peab olema loetavalt märgitud pileti number, pileti hind koos käibemaksuga, käibemaksu suurus, sõidu lähtekoht ja sihtkoht või sõidupiirkond, liini number, ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja -kuupäev, ühistranspordi bussifirma (vedaja) nimi ja aadress.

  1.3 Kõik bussifirmad aktsepteerivad bussi sisenemisel iseprinditud pileteid.

  1.4 Kõik bussifirmad aktsepteerivad bussi sisenemisel Tpileti mobiilirakendusest ette näidatavaid pileteid.

  1.5 Elektroonilisi pileteid aktsepteerivad kõik bussifirmad.

  1.6 Tpileti keskkonnast piletiostul tellitud SMS-i aktsepteerivad kõik bussifirmad.

  1.7 Konkreetsele reisile ostetud pilet kehtib ainult sellele reisile, millele see on müüdud. Piletite müük siseriiklikele liinidele algab hiljemalt 10 (kümme) päeva enne bussi väljumist. Piletite müük kassades lõpetatakse hiljemalt 5 (viis) minutit ning www.tpilet.ee, mobiilirakenduses ja piletimüügiautomaadis olenevalt bussifirmast hiljemalt 5–10 minutit enne bussi väljumist.

  1.8 Ostes pileti pealetulekuga vahepeatusest, ei garanteeri bussifirma kindlat istekohta. Tulles bussi pärast piletil märgitud algpeatust või väljumiskellaaega, ei garanteeri bussifirma kohta ning kui buss on välja müüdud, võib keelduda reisija pealevõtmisest.

  1.9 Ostetud pileteid saab vahetada ja muuta vastavalt vedaja poolt kehtestatud reeglitele.

  1.10 Sõidupileti kaotamisel, rikkumisel või hävimisel kaotab sõitja sõiduõiguse.

  1.11 Kaotatud, rikutud või hävinud piletit ei asendata ja selle maksumust ei hüvitata.

  1.12 Ühissõidukile pileti ostnud, kuid sellest maha jäänud sõitja kaotab õiguse sama piletiga sõita mistahes teises ühissõidukis. Piletit tagasi ei osteta ja raha ei tagastata.

  1.13 Eelkooliealine laps võib reisida ainult täiskasvanud saatja olemasolul. Eelkooliealise lapse pileti kassamüügil on teenindajal õigus kontrollida lapsega koos reisiva täiskasvanu olemasolu.

  1.14 Alla 12-aastastel lastel ei ole turvakaalutlustel soovitatav reisida bussi esimestel istmeridadel ning bussi keskmise väljapääsu taga asuvatel istmetel (ehk istmetel, mille ees ei ole järgmist istmerida). Juhul, kui nimetatud istekohtadele on ostetud pilet alla 12-aastasele lapsele, võib sõltuvalt vedajast bussijuht või klienditeenindaja lapse ohutuse tagamiseks lapse ning temaga koos oleva reisija bussis ümber paigutada.

  1.15 T grupp OÜ ei vastuta ühistranspordi bussifirmade liinivedude toimumise ja reisijate teenindamise taseme eest.

  1.16 Piletimüügiautomaadist, veebikeskkonnast www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakendusest piletite ostmisel rakendub piletipõhine 55 (viiekümne viie) sendi suurune teenustasu. Kassadest piletiostul rakendub teenustasu 25 (kakskümmend viis) senti. 

  1.17 Piletimüügiautomaadist, veebikeskkonnast www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakendusest nullpileti ostmisel rakendub 1 (ühe) euro suurune teenustasu. 

  1.18 T grupp OÜ piletimüügikanalitest ostetud sõidupileteid on ilma T grupp OÜ-ga vastavasisulist kokkulepet sõlmimata keelatud edasi müüa. T grupp OÜ-l on õigus tühistada sõidupiletid, mille puhul on tuvastatud, et see on sõitjale müüdud vahendusteenuse kokkulepet mitte omava isiku poolt.

  1.19 Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija, et on nõustunud bussifirma kasutustingimustega, mis asuvad kodulehel www.tpilet.ee või müügiesinduses.

  1.20 Bussifirma jätab endale õiguse kehtestada täiendavaid hinnamuutusi teatud tingimustele:

  1.20.1 Erinevaid soodustuste kategooriaid ja allahindluse tasemeid erinevatel liinidel ja väljumistel;

  1.20.2 erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele piletitele.

  2. SÕITJA KOHUSTUSED

  2.1 Sõitja peab pileti ostmisel koheselt kontrollima piletil olevate andmete õigsust ja pileti hinna vastavust makstule ning täiendavalt elektroonse pileti soetamisel www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakenduses selle avanemist oma nutiseadmes, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Pileti e-posti aadressile mittesaabumisel või mitteavanemisel, tuleb viivitamatult ühendust võtta klienditeenindusega aadressil info@tpilet.ee või E–R 08.00–19.00, L–P 09.00–17.00 (v.a. riigipühad) telefonil +372 681 3408.

  2.2 Sõitja vastutab www.tpilet.ee veebikeskkonnas või Tpileti mobiilirakenduses sisestatud andmete (e-posti aadress, telefoninumber, nimi, sooduskaardi number vms) õigsuse eest.

  2.3 Sooduspilet kehtib ainult koos soodustust tõendava dokumendiga. Soodustust tõendav dokument peab sõitjal olemas olema kogu reisi vältel. Kui sõitjal ei ole bussijuhile või reisisaatjale ette näidata vastavat soodustust tõendavat dokumenti, võib bussijuht või reisisaatja nõuda uue pileti ostmist või täispileti ja sooduspileti vahe tasumist.

  2.4 Sõitja on kohustatud hoidma piletit alles sõidu lõpuni ning esitama selle ühissõidukijuhi, kontrolöri või teiste kontrolliõigusega ametiisikute esimesel nõudmisel. Piletit ei tohi anda ühissõidukijuhi kätte hoiule.

  2.5 Sõitjal on soovituslik saabuda bussijaama mitte hiljem kui 15 minutit enne bussi väljumist (olenemata sellest, kas pilet on eelnevalt ostetud või mitte).

  2.6 Sõitja peab arvestama, et bussifirmal on õigus talle teenust mitte osutada, kui reisija saabub bussi peale alkoholi- või narkojoobes. Sellisel juhul reisijale piletiraha ei tagastata.

  2.7 Lemmikloomaga reisimisel tuleb enne pileti ostmist ning bussi peale minemist tutvuda konkreetse bussifirma reeglitega, mis puudutavad lemmikloomaga reisimist. Osad bussifirmad (näiteks Lux Express) lubavad lemmikloomi bussi ainult koos transpordipuuriga. Sõitja peab arvestama, et bussifirma reeglite rikkumisel on bussifirmal õigus talle teenust mitte osutada ja piletiraha mitte tagastada.

  3. PILETITE TAGASTAMINE

  3.1 Ärajäänud reisi korral ostetakse pilet tagasi ning raha tagastatakse.

  3.2 Vastavalt bussifirma kehtestatud reeglitele ei ole kampaaniapileteid võimalik tagastada ja/või ümber vahetada.

  3.3 Pileteid on võimalik tagastada ainult sellesse kanalisse, kust pilet osteti, v.a. piletimüügiautomaadist ostetud piletid, mida saab tagastada ainult kassas või enne bussi väljumist saates e-maili aadressile info@tpilet.ee.

  3.4 Enne sõiduplaanijärgset ühissõiduki väljumist reisija soovil tagastatav pilet ostetakse tagasi ning raha tagastatakse vastavalt alljärgnevale:

  3.4.1 Pileti tagastamisel rakendub 1 (ühe) euro suurune teenustasu;

  3.4.2 piletite tagasiost lõpetatakse 15 (viisteist) minutit enne ühissõiduki väljumist ning hiljem tagastatavate piletite maksumust ei hüvitata;

  3.4.3 kuni 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 100% tagastatud pileti hinnast, millest arvestatakse täiendavalt maha 1 (ühe) euro suurune teenustasu;

  3.4.4 pileti tagastamisel vähem kuni 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 60%. Tagastatavast summast arvestatakse täiendavalt maha 1 (ühe) euro suurune teenustasu.

  3.5 Kõiki kassasse tagastamise toiminguid teostatakse ainult kassade lahtiolekuaegadel.

  3.6 Kassast ostetud pileti tagastamine toimub originaalpileti alusel T grupp OÜ piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade (Haapsalu, Jõhvi, Tartu, Tallinna, Rakvere, Võru, Kuressaare) ja Narva Fama bussipeatuse kassades käesoleva piletimüügi eeskirja punktides 3.1 kuni 3.4 nimetatud tingimustel. Pärnu ja Viljandi bussijaamast ostetud piletite tagastamine toimub vastavalt nende bussijaamade kassade kehtestatud reeglitele. Kui pilet on ostetud T grupp OÜ piletimüügisüsteemi kuuluvatest kassadest, saab tagastada T grupp OÜ piletimüügisüsteemi kuuluvatesse bussijaamade kassadesse.

  3.7 www.tpilet.ee ja Tpileti mobiilirakenduses tagastatud piletite maksumuse tagasikanne toimub kuni 3 (kolme) tööpäeva jooksul pileti eest maksnud isiku pangakontole.

  3.7.1 Krediitkaardiga makstud piletite tagastamisel toimub tagasikanne 2 (kahe) nädala jooksul.

  3.8 Sõidu katkemisel ühissõiduki rikke korral või bussifirmast oleneval põhjusel, kehtib sellele ostetud pilet sihtpunkti jõudmiseks sama bussifirma teistes ühissõidukites.

  3.9 Sõltuvalt bussifirmade enda kehtestatud reeglitest võib kehtida käesolevast eeskirjast erinev pileti tagastamise/vahetamise kord. Sellisel juhul rakendatakse konkreetse bussifirma poolt kehtestatud reegleid.

   

  ISIKUANDMETE KÄITLEMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

  Käesolev dokument reguleerib andmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab vastutav töötleja T grupp OÜ.

  1. ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

  1.1 Tpileti piletimüügikeskkondades (www.tpilet.ee, mobiilirakendus, piletiautomaadid) on isikuandmete kogumise eesmärgid, sõltuvalt andmete iseloomust, järgmised:

  1.1.1 Piletiostja e-posti aadressi kasutatakse elektroonilise pileti kohaletoimetamiseks. Samuti võib e-posti aadressi kasutada pileti ostnud reisija teavitamiseks reisi ärajäämisel või muutumisel (juhul, kui bussifirma on sellest muudatusest piletimüüjat teavitanud). Reisija nõusoleku alusel võib saata e-posti teel uudiskirju ja pakkumisi.

  1.1.2 Reisija nime kohta andmete kogumine on rahvusvahelistel liinidel tingitud seadusest tuleneva piiriüleste reisijate isikutuvastuse kohustuse täitmiseks. Siseriiklike liinide pileti ostmisel on nime sisestamine vabatahtlik ning seda kasutatakse piletikontrolli lihtsustamiseks bussi sisenemisel (näiteks juhul, kui reisijal ei ole võimalik enda piletit paberkandjal või elektroonilisel seadmel esitada). Samuti võib reisija nime kohta andmete kogumine toimuda personaalse sõidusoodustuse õiguse kontrolliks.

  1.1.3 Telefoninumbri sisestamine on vajalik pileti ostnud reisija teavitamiseks reisi ärajäämisel või muutumisel (juhul, kui bussifirma on sellest muudatusest piletimüüjat teavitanud). Siseriiklike liinide pileti ostmisel on telefoninumbri sisestamine vabatahtlik, rahvusvaheliste liinide puhul kohustuslik.

  1.1.4 Dokumendi numbri, reisidokumendi liigi, reisija sünniaja, reisija kodakondsuse andmeid kogutakse üksnes rahvusvaheliste liinide piletimüügil seadusest tuleneva piiriüleste reisijate isikutuvastuse kohustuse täitmiseks.

  1.2 Vastavalt raamatupidamise seadusest tulenevast kohustusest säilitatakse raamatupidamise algdokumente ning nendega seonduvaid isikuandmeid 7 (seitse) aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.

  1.2.1 Isikuandmeid, mis pole seotud raamatupidamise algdokumentidega säilitatakse 3,5 (kolm ja pool) aastat.

  1.3 T grupp OÜ-l on õigus pileti ostnud isiku poolt sisestatud isikuandmeid eesmärgipäraseks kasutamiseks anda edasi ostetud piletile märgitud liini teenindavale bussifirmale ning seadusest tulenevaid ülesandeid täitvale osapoolele (näiteks politsei).

  1.4 T grupp OÜ on kolmandate osapooltega sõlmitud lepingutes sätestanud osapoolte kohustuse kasutada isikuandmeid üksnes eesmärgipärasel otstarbel ning ei vastuta eesmärgipäraseks kasutamiseks kolmandatele osapooltele üleantud andmete väärkasutusest tingitud võimalike juhtumite eest.

  1.5 Nimekiri volitatud töötlejatest, kellel on ligipääs teatud osale isikuandmetest nende kasutamiseks ainult eesmärgipärasel otstarbel: Microsoft Azure (Microsoft Corporation – Tpileti elektrooniliste keskkondade pilveteenuse pakkuja), Turnit OÜ (piletimüügisüsteemi arendaja) ning bussifirmad: Anniston AS, AO Eurolines, Arilix OÜ, Baltic Shuttle OÜ, Ecolines OÜ, Ekspressbussiliinid OÜ, Estonian Lines OÜ, Esvil-Reisid AS, GoBus AS, Hansa Bussiliinid AS, Kalle Bussid OÜ, Lux Express Estonia AS, MK Autobuss OÜ, M.K.Reis-X OÜ, OOO „PTK Express“, Presto OÜ, SEBE AS, Sem Bus, Sirel Reisid OÜ, Taisto Express OÜ, TOV TransTempo, Tulisilm OÜ, V-Lines OÜ, Valgis OÜ.

  1.5.1 Euroopa Liidu välised (või osaliselt väljaspool Euroopa Liitu tegutsevad) volitatud töötlejad on Microsoft Corporation, AO Eurolines, OOO „PTK Express“, SEM BUS, TOV TransTempo.

  1.6 Juhul, kui pileti ostnud isik on pileti ostmisel andnud enda nõusoleku sisestatud e-postile reklaami saatmiseks, võib T grupp OÜ kasutada e-posti aadressi nimetatud otstarbel. Nõusolekut on võimalik tagasi võtta reklaamsõnumis sisalduva lingi vahendusel.

  1.7 Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused ja taotlused esitada e-posti aadressile info@tpilet.ee.

  2. PRIVAATSUSPOLIITIKA

  2.1 Võime koguda isikustamata teavet rakenduse kasutajate kohta iga kord, kui külastatakse rakendust. Isikustamata andmete teave võib sisaldada brauseri nime, seadme tüüpi ja tehnilist teavet kasutajate ühenduse kohta meie saidiga, näiteks kasutatud operatsioonisüsteemi ja Interneti-teenuse pakkujaid. ning muud sarnast teavet.

  2.2 Meie rakendus võib kasutada küpsiseid, et parandada kasutajakogemust. Kasutaja veebibrauser paigutab küpsised kõvakettale, et salvestada teavet ja mõnikord jälgida teavet nende kohta. Kasutaja saab valida küpsised oma veebibrauseri seadete kaudu välja lülitada või saada hoiatuse, kui küpsiseid saadetakse. Kui nad seda teevad, tuleb märkida, et mõned osad rakenduse ei pruugi korralikult toimida.

  2.3 Kuidas me kogutud teavet kasutame. Tpilet kogub ja kasutab kasutajate isikuandmeid tehingute töötlemiseks. Me võime kasutada teavet, mida kasutajad ise esitavad enda kohta, kui nad teevad tellimuse, ainult selle tellimuse teenindamiseks. Me ei jaga seda teavet väliste osapooltega, välja arvatud teenuse osutamiseks vajalikul määral.

  2.4 Kuidas me teie andmeid kaitseme. Võtame kasutusele asjakohased andmete kogumise, salvestamise ja töötlemise tavad ning turvameetmed, mis kaitsevad teie isikuandmeid, kasutajanime, salasõna, tehinguandmeid ja volitamata juurdepääsu meie veebilehel salvestatud andmetele, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. 

  Bussifirmadele kehtestatud veotingimuste- ja eeskirjadega on võimalik tutvuda Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel www.agri.ee ja: