Oluline info

 • Piletimüügi eeskiri kassades ja internetis www.tpilet.ee lehel?

                                                                                                                 Kinnitatud: 1.04.2014

  Käesolev eeskiri kehtib bussipiletite müügil T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades ning internetis www.tpilet.ee.

  1.             ÜLDSÄTTED

  1.1.       Dokumendiks, mis annab õiguse sõita ühissõidukis, on vormikohane pilet paberkandjal, mis on ostetud kassast, iseteenindusest või veebikeskkonnast www.tpilet.ee.

  1.2.       Piletil peab olema loetavalt märgitud pileti number, pileti hind koos käibemaksuga, käibemaksu suurus, sõidu lähtekoht ja sihtkoht või sõidupiirkond, liini number ja nimetus, ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja kuupäev, ühistranspordi vedaja nimi ja aadress.

  1.3.       Iseprinditud pileteid bussi sisenemisel aktsepteerivad järgmised ettevõtted: OÜ Arilix, OÜ Bussipartner, OÜ Bussiproff, OÜ Eesti Buss, OÜ Ekspress Auto L, OÜ Forcen Grupp, AS GoBus, AS Hansabuss, OÜ Kalle Bussid, AS Lux Express Estonia, OÜ M.K.Reis-X, AS MK Autobuss, AS Hansa Bussiliinid, OÜ Presto, OÜ Sirel Reisid, OÜ Taisto Express, AS Taisto Transport,  OÜ Vahesaar.

  1.4.       OÜ Eesti Buss ja AS Lux Express Estonia aktsepteerivad bussipileteid ka elektroonsel kujul.

  1.5.       Konkreetsele reisile ostetud pilet kehtib ainult sellele reisile, millele see on müüdud. Piletite müük siseriiklikele liinidele algab 10 (kümme) päeva enne bussi väljumist, AS Lux Express liinidele 30 (kolmkümmend) päeva enne bussi väljumist. Piletite müük kassades lõpetatakse hiljemalt 5 (viis) minutit ja internetist hiljemalt 1 (üks) tund (AS Lux Express liinidel 15 minutit) enne bussi väljumist.

  1.6.       Ostes pileti pealetulekuga vahepeatusest, ei garanteeri bussifirma kindlat istekohta. Tulles bussi pärast piletil märgitud algpeatust, ei garanteeri bussifirma kohta.

  1.7.       Sõidupileti kaotamisel, rikkumisel või hävimisel kaotab sõitja sõiduõiguse.

  1.8.       Kaotatud, rikutud või hävinud piletit ei asendata ja selle maksumust ei hüvitata.

  1.9.       Ühissõidukile pileti ostnud, kuid sellest maha jäänud sõitja kaotab õiguse sama piletiga sõita mistahes teises ühissõidukis. Piletit tagasi ei osteta ja raha ei tagastata.

  1.10.     T grupp AS ei vastuta ühistranspordi vedajate liinivedude toimumise ja reisijate teenindamise taseme eest.

  2.             SÕITJA KOHUSTUSED

  2.1.       Sõitja peab pileti soetamisel koheselt kontrollima piletil olevate andmete õigsust ja pileti hinna vastavust makstule, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  2.2.       Internetist piletit ostes peab sõitja kontrollima lisaks piletil olevatele andmetele kassa lahtiolekuaegu (pileti printimiseks) ja kas antud ühissõidukis on ise prinditud pilet aktsepteeritav.

  2.3.       Sõitja on kohustatud hoidma piletit alles sõidu lõpuni ning esitama selle ühissõidukijuhi, kontrolöri või teiste kontrolliõigusega ametiisikute esimesel nõudmisel. Piletit ei tohi anda ühissõidukijuhi kätte hoiule.

  2.4.       Sõitjal on soovituslik saabuda bussijaama mitte hiljem kui 15 minutit enne bussi väljumist (olenemata sellest, kas pilet on eelnevalt ostetud või mitte).

  3.             PILETITE TAGASTAMINE

  3.1.       Ärajäänud reisi korral ostetakse pilet tagasi ning raha tagastatakse.

  3.2.       Enne sõiduplaanijärgset ühissõiduki väljumist kassast/iseteenindusest ostetud ja kassasse tagastatud pilet ostetakse tagasi ning raha tagastatakse vastavalt alljärgnevale:

  3.2.1. Kuni 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 100% kassasse tagastatud pileti hinnast.

  3.2.2. Pileti tagastamisel kassasse vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 60% pileti hinnast.

  3.3.       Kõiki kassasse tagastamise toiminguid teostatakse ainult kassade lahtiolekuaegadel.

  3.4.       Piletite tagasiost kassades lõpetatakse 5 (viis) minutit enne ühissõiduki väljumist ning hiljem maksumust ei hüvitata.

  3.5.       Kassast ostetud pileti tagastamine toimub originaalpileti alusel T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades (Haapsalu, Jõhvi, Narva, Pärnu, Tartu, Tallinna, Rakvere, Sillamäe, Valga, Viljandi ja Võru bussijaamas) käesoleva piletimüügi eeskirja punktides 3.1 kuni 3.4 nimetatud tingimustel.

  3.6.       Internetist ostetud pilet tagastatakse www.tpilet.ee veebikeskkonna kaudu või tasulisel infotelefonil 12550.

  3.7.      Internetist ostetud pileti maksumus, millest on maha arvestatud teenustasu 1.00 € tagastatakse juhul, kui vastavasisuline avaldus on T grupp AS-le laekunud www.tpilet.ee veebikeskkonna tagastamise lingi kaudu hiljemalt 60 minutit enne bussi väljumist. Hilisemaid avaldusi ei rahuldata.

  3.8.       Tagastatud piletite maksumuse tagasikanne toimub kuni 3 (kolme) tööpäeva jooksul pileti eest maksnud isiku pangakontole.

  3.9.       Sõidu katkemisel ühissõiduki rikke korral või bussifirmast oleneval põhjusel, kehtib sellele ostetud pilet sihtpunkti jõudmiseks sama bussifirma teistes ühissõidukites.

  3.10.   Sõltuvalt ühistranspordi vedajate enda kehtestatud reeglitest võib kehtida käesolevast eeskirjast erinev pileti tagastamise/vahetamise kord. Sellisel juhul rakendatakse konkreetse vedaja poolt kehtestatud reegleid.

   

  Vedajafirmade kehtestatud veotingimuste-ja eeskirjadega on võimalik tutvuda:

 • Kui pikka aega saab bussipileteid ette osta?

  Pileteid saab kassa ja interneti kaudu osta kuni 10 päeva ette.

  Kassas lõpetatakse müük enamasti 5 minutit enne bussi väljumist. Veebimüük lõpetatakse 60 minutit enne väljasõitu (väljaarvatud Narva liinidel 714, 900, 804, 185).

 • Kuidas ja kus bussipileteid tagasi ostetakse?

  Kassast ostetud pileti tagastamiseks palume pöörduda Teile sobivasse bussijaama kassasse (vt: Kontakt). Internetist ostetud pileti tagastamine toimub T-pileti süsteemis: www.tpilet.ee/tagasta-pilet või tasulisel infotelefonil 12550.

  Bussijaamast ostetud pileti tagastamisel:

  • Kuni 24 tundi enne bussi väljumist tagastatakse 100% pileti hinnast.
  • Kuni 5 minutit enne bussi väljumist tagastatakse 60% pileti hinnast.

  Internetist ostetud pileti tagastamisel (kuni 60 minutit enne bussi väljumist):

  • Olenemata ostukorvi maksumusest on tagastamise teenustasu 1€ pileti kohta. Raha kantakse tagasi kolme tööpäeva jooksul.
  • Sõltuvalt bussifirma kehtestatud reeglitest võib pileti tagastamisel lisanduda tagastustasu. Palun tutvuge konkreetse vedaja kehtestatud reeglitega siin: http://www.tpilet.ee/info/tingimused.

  NB! Bussipileteid ümber vahetada pole võimalik!

 • Millise ajahetkeni enne bussi väljumist on võimalik kassast pilet osta?

  Piletite eelmüük kassast on võimalik kuni 5 minutit enne bussi väljumist. Meie soovitame aga kõigil reisijatel saabuda bussijaama (olenemata sellest kas pilet on juba ostetud või mitte) vähemalt 15 minutit enne bussi väljumist.
 • Kuhu saab saata bussijaama teenuseid puudutava küsimuse / ettepaneku / kiituse / kaebuse?

  Ootame Teie tagasisidet e-postile info@bussijaam.ee. Vastame hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
 • Bussivedajate teenuslepingu tingimused


  Kinnitatud: 1.07.2020

  Tallinna Bussijaama kasutamise eeskiri

  1. Tallinna Bussijaam (edaspidi nimetatud Bussijaam), aadress Lastekodu 46, Tallinn 10144, teenindab liinilubade ja avaliku teenindamise lepingu alusel tegutsevaid kaug- ja rahvusvahelisi bussiliine.
  2. Bussijaama tõkkepuud avatakse kiipidega.
  3. Bussivedaja (edaspidi nimetatud Tellija) on kohustatud sisenema Bussijaama territooriumile ja väljuma sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile eksimismääraga kuni 3 minutit. Samuti kohustub Tellija pidama kinni bussijaama operaatori (edaspidi nimetatud Täitja) poolt määratud peatustest. Peatuse täiendav kasutamine Tellija bussi väljumisega hilinemisel kuulub eraldi tasustamisele Lepingu Lisas nr 3 sätestatud määras.
  4. Bussidel on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Bussijaamaga kokkulepitud peatuses mitte varem kui 15 minutit enne liiniloa andja kinnitatud sõiduplaanijärgset väljumisaega, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Käesoleva kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.
  5. Sõitjaid võib Bussijaama saabudes bussist välja lasta saabumiskoridori lõpus tähistatud esimese bussi peatuskohas või esimeses sellele järgnevas vabas kohas.
  6. Buss peab lahkuma saabumiskoridorist koheselt peale reisijate väljumist ja pagasi väljastamist. Käesoleva kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.
  7. Sõidukite juhid on kohustatud Bussijaama territooriumil liigeldes järgima liikluskorraldust, liikluseeskirja nõudeid, tuleohutus- ja ohutustehnika nõudeid ning käesolevat eeskirja.
  8. Bussijaama territooriumil on lubatud liigelda kiirusel kuni 5 km/h.
  9. Sõidukite juhid on kohustatud täitma Bussijaama töötajate põhjendatud korraldusi ja instruktsioone.
  10. Kui buss ei saa sõiduplaani kohaselt liinile sõita või kui buss ei saa pooleliolevat marsruuti jätkata, tuleb sellest koheselt teavitada Bussijaama kontaktisikut.
  11. Täitja määrab Tellijale kasutamiseks väljumispeatused. Väljumispeatuse määramine ja hilisem muutmine on täielikult Täitja ainupädevuses. Tellija poolt tasumisele kuuluv tasu väljumispeatuse eraldamise eest on määratletud käesoleva Lepingu Lisas nr 3.
  12. Tellija kohustub tagama Lepingu täitmisel oma reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, sh pagasi pealepanekul ja/või mahalaadimisel.
  13. Lisareisideks loetakse reise, mis Tellija lisab täiendavalt sõiduplaanijärgsele reisile. Lisareis peab väljuma sõiduplaanijärgse reisi väljumisajal Täitja poolt selleks määratud eraldi väljumispeatusest. Lisareiside teostamise peab Tellija kooskõlastama Täitjaga vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne lisareisi väljumist.
  14. Täitja jätab endale õiguse vaba väljumispeatuse puudumisel mitte nõustuda lisareisi (-de)
  väljumis(te)ega. Lisareisidele kohalduvad kõik sõiduplaani järgsetele reisidele käesolevas Lepingus ja selle lisades ettenähtud sätted, st kuuluvad Lisareisid tasustamisele analoogselt sõiduplaanijärgsete reisidega.
  15. Bussijaama territooriumil on keelatud järgmised tegevused:
  15.1 peatuda territooriumil, kui ei teenindata sõitjaid või ei teostata pagasi ja pakkide laadimist;
  15.2 peatuda peatuses, mis ei ole Bussijaamaga kooskõlastatud;
  15.3 peatada ja/või parkida sõidukit selleks vastavat luba omamata;
  15.4 peatada ja/või parkida sõidukit nii, et see segab või takistab teiste sõidukite liikumist;
  15.5 peatada ja/või parkida tõkkepuu all;
  15.6 reostada territooriumi;
  15.7 seista peatuses töötava mootoriga, välja arvatud juhul, kui on tegu külmast või palavast ilmast tingitud eriolukordadega;
  15.8 paigaldada omavoliliselt Bussijaama territooriumile reklaami;
  15.9 viia Täitjaga kooskõlastamata läbi reklaamüritusi;
  15.10 suitsetada väljumisplatvormidel ja muudel avalikel aladel (välja arvatud selleks ette nähtud tähistatud suitsetamise kohad)
  16. Mistahes käesolevas lisas sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 toodud määras.

  Tartu Bussijaama kasutamise eeskiri

  1. Tartu bussijaam (edaspidi nimetatud Bussijaam), aadress Turu 2, 51014 Tartu, teenindab liinilubade ja avaliku teenindamise lepingu alusel tegutsevaid kaug- ja rahvusvahelisi bussiliine.
  2. Bussivedaja (edaspidi nimetatud Tellija) on kohustatud tagama, et Bussijaamast väljuvaid liine teenindavad bussid sisenevad Bussijaama territooriumile ja väljuvad sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile eksimismääraga 3 minutit. Samuti kohustub Tellija pidama kinni bussijaama operaatori (edaspidi nimetatud Täitja) poolt määratud peatustest. Peatuse täiendav kasutamine Tellija bussi väljumisega hilinemisel kuulub eraldi tasustamisele Lepingu Lisas nr 3 sätestatud määras.
  3. Bussijaamast väljuvatel bussidel on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses mitte varem kui 15 minutit enne liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel kinnitatud sõiduplaani järgset väljumisaega. Bussi peab olema väljunud Bussijaama territooriumilt hiljemalt 3 minutit peale sõiduplaani järgset väljumisaega. Käesoleva kohustuse rikkumisel kuulub peatuse täiendav kasutamine tasustamisele Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.
  4. Liinidel, mille lõpp-peatus on Bussijaam, on saabudes lubatud sõitjaid bussist välja lasta
  saabumiskoridori lõpus tähistatud esimese bussi peatuskohas või esimeses sellele järgnevas vabas kohas. Saabuv buss peab lahkuma saabumiskoridorist koheselt peale reisijate väljumist ja pagasi väljastamist. Käesoleva kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.
  5. Juhul, kui Tellijast sõltumatustel asjaoludel (liiklustakistused, tehnilised rikked) hilineb Bussijaama läbiv buss (st buss, mis teenindab liini, mille algpeatus ei ole Bussijaam) sellisel määral, et ei ole võimalik kinni pidada punktides 2 ja 3 sätestatud lubatud eksimise määrast, siis kohustub Tellija teavitama sellest Lisas 2 nimetatud Täitja operatiivteadete kontakti hiljemalt 10 minutit enne bussi sõiduplaani järgset saabumise aega ning vajadusel määrab Täitja bussile ühekordselt uue peatuse.
  6. Punktis 5 nimetatud teavitamise kohustuse täitmata jätmise korral kuulub peatuse määramine ja sõiduplaani väline peatuse kasutamine eraldi tasustamisele Lisas nr 3 sätestatud määras.
  7. Sõidukite juhid on kohustatud Bussijaama territooriumil liigeldes järgima liikluskorraldust, liikluseeskirja nõudeid, tuleohutus- ja ohutustehnika nõudeid ning käesolevat eeskirja.
  8. Bussijaama territooriumil on lubatud liigelda kiirusel kuni 5 km/h.
  9. Sõidukite juhid on kohustatud täitma Bussijaama töötajate põhjendatud korraldusi ja
  instruktsioone.
  10. Kui buss ei saa sõiduplaani kohaselt liinile sõita või kui buss ei saa pooleliolevat marsruuti jätkata, tuleb sellest koheselt teavitada Bussijaama kontaktisikut.
  11. Täitja määrab Tellijale kasutamiseks väljumis- ja saabumispeatused. Peatuse määramine ja hilisem muutmine on täielikult Täitja ainupädevuses.
  12. Tellija kohustub tagama Lepingu täitmisel oma reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, sh pagasi peale- ja/või mahalaadimisel.
  13. Lisareisideks loetakse reise, mis Tellija lisab täiendavalt sõiduplaanijärgsele reisile. Lisareis peab väljuma sõiduplaanijärgse reisi väljumisajal Täitja poolt selleks määratud eraldi väljumispeatusest. Lisareiside teostamise peab Tellija kooskõlastama Täitjaga vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne lisareisi väljumist.
  14. Täitja jätab endale õiguse vaba väljumispeatuse puudumisel mitte nõustuda lisareisi(de)
  väljumis(te)ega. Lisareisidele kohalduvad kõik sõiduplaani järgsetele reisidele käesolevas Lepingus ja selle lisades ettenähtud sätted, st kuuluvad Lisareisid tasustamisele analoogselt sõiduplaanijärgsete reisidega.
  15. Bussijaama territooriumil on keelatud järgmised tegevused:
  15.1 peatuda territooriumil, kui ei teenindata sõitjaid või ei teostata pagasi ja pakkide laadimist;
  15.2 peatuda peatuses, mis ei ole Bussijaamaga kooskõlastatud;
  15.3 peatada ja/või parkida sõidukit selleks vastavat luba omamata;
  15.4 peatada ja/või parkida sõidukit nii, et see segab või takistab teiste sõidukite liikumist;
  15.5 reostada territooriumi;
  15.6 seista peatuses töötava mootoriga, välja arvatud juhul, kui on tegu külmast või palavast ilmast tingitud eriolukordadega;
  15.7 paigaldada omavoliliselt Bussijaama territooriumile reklaami;
  15.8 suitsetada väljumisplatvormidel ja muudel avalikel aladel (välja arvatud selleks ette nähtud tähistatud suitsetamise kohad)
  16. Mistahes käesolevas lisas sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 toodud määras.

  Rakvere Bussijaama kasutamise eeskiri

  1. Rakvere bussijaam (edaspidi nimetatud Bussijaam), aadress Laada 18a, 44310 Rakvere, teenindab liinilubade ja avaliku teenindamise lepingu alusel tegutsevaid kaug- ja rahvusvahelisi bussiliine.
  2. Bussivedaja (edaspidi Tellija) on kohustatud sisenema Bussijaama territooriumile ja väljuma sealt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile ning pidama kinni bussijaama operaatori (Täitja) poolt määratud peatustest.
  3. Liinidel, mille marsruudi algpeatus on Bussijaam on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses mitte varem kui 15 minutit enne liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel kinnitatud sõiduplaani järgset väljumisaega. Bussi peab olema väljunud Bussijaama territooriumilt hiljemalt 3 minutit peale sõiduplaani järgset väljumisaega. Käesoleva kohustuse rikkumisel kuulub peatuse täiendav kasutamine tasustamisele Lepingu lisas nr 3 sätestatud määras.
  4. Liinidel, mille marsruudi lõpp-peatus on Bussijaam, on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile ja peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses kinnitatud sõiduplaani järgsel saabumisajal eksimise määraga kuni 5 minutit. Saabuv buss peab lahkuma bussijaama territooriumilt koheselt peale reisijate väljumist ja saadetiste ning pagasi väljastamist.
  5. Liinidel, mille marsruudi vahepeatus on Bussijaam (st ei ole alg- ega lõpp-peatus), on lubatud siseneda Bussijaama territooriumile peatuda Täitjaga kokkulepitud peatuses ja väljuda Bussijaama territooriumilt vastavalt kinnitatud sõiduplaanile eksimise määraga kuni 5 minutit.
  6. Juhul, kui Tellijast sõltumatustel asjaoludel (liiklustakistused, tehnilised rikked) hilineb buss sellisel määral, et ei ole võimalik kinni pidada punktides 4 ja 5 sätestatud lubatud eksimise määrast, siis kohustub Tellija teavitama sellest Lisas 2 nimetatud Täitja operatiivteadete kontakti hiljemalt 5 minutit enne bussi sõiduplaani järgset saabumise aega ning vajadusel määrab Täitja bussile ühekordselt uue peatuse.
  7. Punktis 6 nimetatud teavitamise kohustuse täitmata jätmise korral kuulub peatuse määramine ja sõiduplaani väline peatuse kasutamine eraldi tasustamisele Lisas nr 3 sätestatud määras.
  8. Sõidukite juhid on kohustatud Bussijaama territooriumil liigeldes järgima liikluskorraldust, liikluseeskirja nõudeid, tuleohutus- ja ohutustehnika nõudeid ning käesolevat eeskirja.
  9. Bussijaama territooriumil on lubatud liigelda kiirusel kuni 5 km/h.
  10. Sõidukite juhid on kohustatud täitma Bussijaama töötajate põhjendatud korraldusi ja
  instruktsioone.
  11. Kui buss ei saa sõiduplaani kohaselt liinile sõita või kui buss ei saa pooleliolevat marsruuti jätkata, tuleb sellest koheselt teavitada Bussijaama kontaktisikut.
  12. Täitja määrab Tellijale kasutamiseks väljumis- ja saabumispeatused. Peatuse määramine ja hilisem muutmine on täielikult Täitja ainupädevuses.
  13. Tellija kohustub tagama Lepingu täitmisel oma reisijate pagasi turvalisuse ning säilimise bussis, sh pagasi peale- ja/või mahalaadimisel.
  14. Lisareisideks loetakse reise, mis Tellija lisab täiendavalt sõiduplaanijärgsele reisile. Lisareis peab väljuma sõiduplaanijärgse reisi väljumisajal Täitja poolt selleks määratud eraldi väljumispeatusest. Lisareiside teostamise peab Tellija kooskõlastama Täitjaga vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne lisareisi väljumist.
  15. Täitja jätab endale õiguse vaba väljumispeatuse puudumisel mitte nõustuda lisareisi (-de)
  väljumis(te)ega. Lisareisidele kohalduvad kõik sõiduplaani järgsetele reisidele käesolevas Lepingus ja selle lisades ettenähtud sätted, st kuuluvad Lisareisid tasustamisele analoogselt sõiduplaanijärgsete reisidega.
  16. Bussijaama territooriumil on keelatud järgmised tegevused:
  16.1 peatuda territooriumil, kui ei teenindata sõitjaid või ei teostata pagasi ja pakkide laadimist;
  16.2 peatuda peatuses, mis ei ole Bussijaamaga kooskõlastatud;
  16.3 peatada ja/või parkida sõidukit selleks vastavat luba omamata;
  16.4 peatada ja/või parkida sõidukit nii, et see segab või takistab teiste sõidukite liikumist;
  16.5 reostada territooriumi;
  16.6 seista peatuses töötava mootoriga, välja arvatud juhul, kui on tegu külmast või palavast ilmast tingitud eriolukordadega;
  16.7 paigaldada omavoliliselt Bussijaama territooriumile reklaami.
  16.8 suitsetada väljumisplatvormidel ja muudel avalikel aladel (välja arvatud selleks ette nähtud tähistatud suitsetamise kohad)
  17. Mistahes käesolevas lisas sätestatud kohustuse rikkumise korral kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi Lepingu lisas nr 3 toodud määras.